Regulamin


Wstecz

REGULAMIN – MOTORIDE

określający warunki umowy zawieranej na odległość oraz zasady używania motocykli Motoride

(„Regulamin”)

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki Umowy Najmu Motocykla zawieranej na odległość poprzez panel zamówienia serwisu www.motoridenow.com w szczególności prawa i obowiązki stron tejże umowy Najmu, a także zasady korzystania z motocykli.
 2. Umowa Najmu – umowa zawierana na odległość, której przedmiotem jest Motocykl wraz z jego ewentualnym Dodatkowym Wyposażeniem; w przypadku Klienta będącego Konsumentem umowa najmu związana z wypoczynkiem, z kolei w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą umowa najmu związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Świadczenie Wynajmującego polega na udostępnieniu Klientowi w umówionym miejscu środka transportu – Motocykla wraz z ewentualnym Dodatkowym Wyposażeniem, do używania w związku z celem umownym (dla Konsumenta: w związku z wypoczynkiem; dla Przedsiębiorcy: w związku z prowadzona działalnością gospodarczą) przez oznaczony w umowie okres czasu, w zamian za umówiony czynsz, na warunkach określonych w akceptowanych przez Klienta dokumentach określonych w Panelu zamówienia, w tym Regulaminie.  Wyjaśnia się przy tym, że świadczenie Wynajmującego związane jest z koniecznością wcześniejszej rezerwacji zasobów, ich stosownego przygotowania, aby udostępnić Klientowi przedmiot Umowy Najmu w określonym umownie okresie czasu i miejscu.  Klient z kolei jest zobowiązany do zapłaty ceny (czynszu) za przedmiot Umowy, przekazania Wynajmującemu ustalonej Kaucji oraz przestrzegania zaakceptowanych w Panelu zamówienia dokumentów, w tym Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z przedmiotu Umowy Najmu. W przypadku zamówienia kilku przedmiotów/usług (Motocykli, Wyposażenia dodatkowego, etc.), ceny (czynsz) poszczególnych przedmiotów/usług sumuje się. Łączna cena (czynsz), jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia, przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.  Z przedmiotu Umowy Najmu można korzystać wyłącznie w państwach obiętych, wymienionych w Zielonej Karcie, która jest integralną częścią ubezpieczenia do każdego z motocykli. Pełen opis ubezpieczenia dostępny na stronie www.motoridenow.com
 3. Motocykl – dostępny w panelu zamówienia pojazd, o określonej w panelu zamówienia specyfikacji.
 4. Dodatkowe Wyposażenie – dodatki do Motocykla dostępne w panelu zamówienia w momencie składania zamówienia przez Klienta (np. kufer, nawigacja, uchwyty do telofonów ).
 5. Klient (Najemca) – osoba pełnoletnia, w tym Konsument, zawierająca z Wynajmującym Umowę Najmu.
 6. Konsument – zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z Wynajmującym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Wynajmujący – spółka pod firmą MOTORIDE sp. z o.o., adres: ul. Podchorążych 75/77 lok. 9, 00-722 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000682080, NIP: 5213784873, REGON: 36752526, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 50 000,00 zł, e-mail: agata@motoridenow.com; tel. 601 318 406.  Wynajmujący jest również Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Kierowca – Najemca lub zaakceptowana przez Wynajmującego osoba wskazana przez Najemcę, przy czym osoba ta musi spełniać warunki przewidziane Regulaminem, jak i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku osoby wskazanej przez Najemcę, osoba ta zobowiązana jest uprzednio zaakceptować dokumenty zaakceptowane przez Klienta w Panelu zamówienia, w tym Regulamin, w szczególności zasady korzystania z przedmiotu Umowy Najmu oraz zobowiązana jest je przestrzegać.
 9. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 (1) Kodeksu cywilnego osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu zamówienia (oferta), określając m.in. Motocykl wraz z ewentualnym Dodatkowym Wyposażeniem na czas oznaczony, zgodnie z informacjami/zaznaczeniami wskazanymi przez Klienta w Panelu zamówienia.
 11. Panel zamówienia – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość z Wynajmującym, znajdujące się w Serwisie internetowym. W Panelu zamówienia widoczne są dostępne przedmioty/usługi (Motocykle, Wyposażenie dodatkowe, etc.) wraz ze wskazaniem okresu ich dostępności.
 12. Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie motoridenow.com za pośrednictwem których Wynajmujący świadczy usługi drogą elektroniczną, a Klient może z nich korzystać.
 13. Informacje podane na stronach internetowych w Serwisie, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 14. Kaucja – przedstawiona w Panelu zamówienia kwota, którą Klient zobowiązany jest wnieść na rzecz Wynajmującego na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego do Najemcy (Klienta) z tytułu Umowy Najmu.   
 15. Wynajmujący świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem – stanowiącym jednocześnie  regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin ten udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu.  

 

 1. Kontakt z Wynajmującym

 

Wszelkie zapytania i zgłoszenia odnoszące się do Regulaminu, procesu zamówienia czy Umowy Najmu należy kierować do przedstawiciela Wynajmującego: Pani Agaty Karolak-Maj, e-mail: agata@motoridenow.com; tel. kom.: +48 601 318 406.

 

 1. Kierowca

 

Kierowcą Motocykla może być:

 1. wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu złożenia Zamówienia jest pełnoletnia, ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz wobec której brak przeciwskazań do kierowania Motocyklem;
 2. osoba posiadająca ważne uprawnienie do kierowania Motocyklem oraz dysponująca dokumentem potwierdzającym to uprawnienie (posiada ważne prawo jazdy wydane przez właściwe organy Polski lub honorowany na terytorium Polski dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania Motocyklem) – zarówno w dacie złożenia Zamówienia, jak i w okresie obowiązywania Umowy Najmu.

 

Kierowcą Motocykla będzie wyłącznie Klient, chyba że wskaże on inną osobę, która spełniając wyżej opisane warunki zostanie wyraźnie zaakceptowana przez Wynajmującego - wskazanie takiej osoby przez Klienta następuje mailowo na adres e-mail Wyjmującego: agata@motoridenow.com chyba że w Panelu zamówienia przewidziano taką możliwość. Wskazanie i potwierdzenie uprawnień Kierowcy może nastąpić w drodze ustaleń mailowych pomiędzy stronami Umowy Najmu i dotyczy tylko sytuacji awaryjnych i wyjątkowych.

 

Klient zapewnia, że Kierowca spełnia wyżej opisane warunki - a także będzie je spełniać przez cały okres Umowy Najmu - oraz zapewnia, że ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Kierowcy wskazanego przez Klienta.

 

Mając na uwadze specyfikę wydania/odbioru Przedmiotu Umowy (bez obecności przedstawiciela Wynajmującego) z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia oraz mienia przeprowadzana jest przez Wynajmującego weryfikacja uprawnień Kierowcy do kierowania Motocyklem, o których mowa w lit. b) powyżej w sposób wskazany w Panelu zamówienia - jedynie w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia takiej weryfikacji. W przypadku wskazania Kierowcy drogą mailową weryfikacja jego uprawnień następuję na tożsamych zasadach jak poprzez Panel zamówienia.

 

Kierowca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentów zaakceptowanych przez Klienta
w Panelu zamówienia, w tym treścią Regulaminu oraz zobowiązany jest je przestrzegać.

 

 1. Umowa Najmu

 

 1. Klient może zawrzeć umowę, w języku polskim, poprzez skuteczne złożenie Zamówienia w Panelu zamówienia oraz dokonania zapłaty za to Zamówienie (zapłaty czynszu) oraz wpłaty Kaucji za przedmiot umowy w terminie określonym w pkt. 6 poniżej.
 2. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru przedmiotu/usług (np. motocykla, Dodatkowego wyposażenia, etc.) dostępnych w Panelu zamówienia, określić okres najmu, oraz miejsce pobrania i zwrotu motocykla oraz przejść do „Podsumowania”, zapoznać się i zaakceptować regulamin, oraz potwierdzić zapoznanie się z Politykę Prywatności Serwisu Motoride określającą zasady przetwarzania danych przez Wynajmującego - podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.
 3. Całkowita cena czynszu za przedmiot Zamówienia (czynsz za Motocykl + czynsz za Dodatkowe Wyposażenie) znajduje się w podsumowaniu płatności w polu „całkowita cena najmu” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta, przy czym w przypadku konieczności wpłacenia przez Klienta Kaucji – kwota kaucji podawana jest również w podsumowaniu płatności, a nadto podawana jest tam suma kwot całkowitej ceny czynszu oraz Kaucji.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Wypożycz” lub równoznaczne oznaczenie nastąpi przekierowanie Klienta do strony z informacją o płatności. Jednocześnie, po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość z informacją, że złożył Zamówienia wraz z terminem, w którym należy dokonać płatności.   
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 6. Błędne wypełnienie formularza skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowych danych. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Wynajmującemu celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową pod adres: agata@motoridenow.com
 7. Ceny w Panelu zamówienia podawane są w złotych polskich. Wynajmujący podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 8. Informacja o dostępności przedmiotu/usług (np. motocykla, Dodatkowego wyposażenia, etc.) jest zapewniana każdorazowo w Panelu zamówienia.  
 9. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację.
 10. Umowa Najmu - wskutek złożonego przez Klienta Zamówienia - zostaje zawarta z momentem dokonania przez Klienta pełnej płatności za Zamówienie (Całkowitej ceny Najmu (czynszu)) oraz wpłaty pełnej kwoty Kaucji.   

 

 1. Kaucja

 

 1. Przy złożeniu Zamówienia należy wpłacić na rzecz Wynajmującego Kaucję w wysokości podanej w Panelu zamówienia.
 2. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty zwrotu przedmiotu Umowy Najmu w stanie niepogorszonym.
 3. W przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Klienta, w tym wystąpienia szkód w przedmiocie Najmu - za które w świetle przepisów prawa odpowiedzialność ponosi Najemca/Kierowca, lub w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących powstaniem dodatkowych opłat po stronie Klienta zgodnie z  Tabelą opłat,  Wynajmujący upoważniony jest do zatrzymania kaucji do momentu ustalenia zakresu szkód i dokonania z niej potrąceń wierzytelności Wynajmującego.
 4. Wynajmujący niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ustalenie przez autoryzowany serwis Motocykla zakresu szkód powstałych w Motocyklu i ich wyceny i niezwłocznie po otrzymaniu przez Wynajmującego od autoryzowanego serwisu ostatecznego zakresu i wyceny szkód informuje o tym Najemcę̨. W przypadku szkód powstałych w Motocyklu w okresie najmu, Wynajmujący jest uprawniony w pierwszej kolejności pokryć te szkody z kaucji zwrotnej.
 5. W przypadku szkód powstałych w Motocyklu bez winy Najemcy/Kierowcy (lub z przyczyn, za które w świetle przepisów prawa Najemca/Kierowca nie ponosi odpowiedzialności), Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję.
 6. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Klienta roszczeń.

 

 1. Płatność

 

Całkowitą cenę najmu (czynszu) – oraz kwotę Kaucji za przedmiot Umowy Najmu Klient zobowiązany jest wpłacić w całości, w czasie oraz terminie podanym w mailu, który zostanie wygenerowany przez system w momencie pokonania zamówienia. na rachunek bankowy Wynajmującego, chyba że w Panelu Zamówienia określono inny termin zapłaty czynszu i wpłaty Kaucji.  W tytule przelewu należy wskazać dane wskazane przez Wynajmującego w komunikacie/wiadomości dotyczącej złożonego Zamówienia.

 1. W przypadku gdy w Panelu zamówienia dostępna będzie inna forma zapłaty, aniżeli wpłata na rachunek bankowy, Klient może dokonać wpłaty za pośrednictwem dostępnych w Panelu Zamówienia form zapłaty/wpłaty Kaucji.
 2. W przypadku przedłużenia okresu trwania Umowy Najmu strony ustalą warunki i termin płatności za okres przedłużonego najmu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 1. Miejscu odbioru/zwrotu przedmiotu Umowy Najmu

 

 1. W Panelu zamówienia Klient wskazuje z dostępnych w lokalizacji miejsce odbioru oraz zwrotu przedmiotu Umowy Najmu (motostacje). Motostacje służą wyłącznie do obioru i zwrotu przedmiotu Umowy Najmu.
 2. Motostacje są bezobsługowe i monitorowane.  Na numer telefonu Klienta zostaje wysłany specjalny kod umożlwiający skorzystanie (odbiór/zwrot) przedmiotu Umowy Najmu (kod ten umożliwia otwarcie/zamknięcie motoskrzynki znajdującej się w motostacji). Klient zobowiązany jest zachować ten kod wyłącznie dla siebie oraz nie powinien go udostępniać osobom nieuprawnionym. Przy czynności odbioru/zwrotu przedmiotu Umowy Najmu należy mieć przy sobie telefon komórkowy.
 3. Z motostacji Klient odbiera Przedmiot Umowy (Motocykl z ewentualnym Wyposażeniem Dodatkowym), a z motoskrzynki dokumenty oraz kluczyki do Motocykla, a następnie przy zwrocie przedmiotu Umowy Najmu do motostacji zwraca te dokumenty oraz kluczyki do motoskrzynki
 4. W miejscu odbioru przedmiotu Umowy Najmu znajdować się będzie protokół odbioru przedmiotu Umowy Najmu, na którym w szczególności zostanie podany aktualny stan licznika Motocykla, który Klient powinien uzupełnić. Wszelkie zastrzeżenia do Przedmiotu Umowy powinny zostać przez Najemcę zgłoszone do protokołu odbioru (w takim przypadku Wynajmujący zwraca się również o przesłanie dokumentacji zdjęciowej na maila Wynajmującego na okoliczność zgłoszonych zastrzeżeń - można ja wykonać np. telefonem) w momencie odbioru przedmiotu Umowy Najmu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu odbioru Klient powinien niezwłocznie - przy odbiorze przedmiotu Umowy Najmu, poinformować - drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS - Wynajmującego, że zgłosił zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia Klienta zostaną niezwłocznie zweryfikowane przez Wynajmującego.
 5. W miejscu zwrotu przedmiotu Umowy Najmu znajdować się będzie protokół zwrotu przedmiotu Umowy Najmu, który Klient powinien wypełnić. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (w tym powstałe ewentualne usterki) do Przedmiotu Umowy powinny zostać przez Najemcę zgłoszone do protokołu zwrotu (w takim przypadku Wynajmujący zwraca się również o przesłanie dokumentacji zdjęciowej na maila Wynajmującego na okoliczność zgłoszonych zastrzeżeń - można ja wykonać np. telefonem) w momencie zwrotu przedmiotu Umowy Najmu. Protokół uzupełniony przez Klienta zostanie niezwłocznie zweryfikowane przez Wynajmującego.
 6. Wynajmujący informuje, że przed wydaniem przedmiotu Umowy Najmu (umieszczeniem przez Wynajmującego w motostacji Motocykla wraz z ewentualnym Wyposażeniem Dodatkowym) - jego stan jest dokumentowany fotograficznie oraz sprawdzany przez upoważnionego do tego mechanika. Na życzenie Najemcy, Wynajmujący udostępnia mu wyżej opisaną dokumentację zdjęciową. Po zwrocie przed Najemcę przedmiotu Umowy Najmu procedura ta jest powtarzana.
 7. Klient zobowiązany jest do odbioru/zwrotu przedmiotu Umowy Najmu w terminach w umowie ustalonych, na zasadach opisanych w pkt. 9.
 8. Wynajmujący niezwłocznie po dokonaniu przez Najemcę̨ zwrotu Motocykla sprawdzi jego stan techniczny i przekaże Najemcy informację zwrotną o ewentualnych zastrzeżeniach.

 

 1. Tankowanie

 

 1. Tankowanie zgodnego z wymaganiami producenta paliwa do Motocykla leży po stronie Klienta.
 2. Motocykl zostaje wydany z co najmniej częściowo zatankowanym zbiornikiem paliwa. Klient zobowiązany jest do monitorowania stanu zbiornika paliwa (ilości paliwa) w Motocyklu. Ustala się, że Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów wartości paliwa znajdującego się w Motocyklu w momencie wydania Motocykla
 3. Klient będący Konsumentem nie jest zobowiązany do zwrotu Motocykla z ilością paliwa odpowiadającą stanowi zbiornika paliwa z momentu wydania Motocykla - zwrot Motocykla może nastąpić z dowolną ilością paliwa w zbiorniku tego Motocykla. Wyjaśnią się, że w takim przypadku, w sytuacji zwrotu Motocykla z mniejszą ilością paliwa, aniżeli z momentu jego wydania, Klient taki nie ponosi żadnych kosztów związanych z tą różnicą paliwa.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, niezależnie od przepisów prawa, wyraźnie ustala się, że nie następuje pomiędzy takimi stronami żadne rozliczenie w zakresie paliwa znajdującego się momencie wydania Motocykla, jak i w momencie jego zwrotu.
 5. Mając na uwadze równe traktowanie stron Umowy Najmu, oraz powyższe postanowienia, ustala się, że paliwo znajdujące się w zbiorniku paliwa w Motocyklu w momencie zwrotu Motocykla przez Klienta przypada Wynajmującemu.   

 

 1. Prawa i obowiązki Stron Umowy Najmu

 

 1. Najemca/Kierowca zobowiązany jest do korzystania z Motocykla zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób określony w Instrukcji Obsługi przesłanej na podany przez Najemcę̨ adres mailowy z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji Motocykla. Niewłaściwe korzystanie z Motocykla, niezgodne ze zdaniem poprzedzającym, podlega opłacie wskazanej w Tabeli opłat.
 2. Najemca/Kierowca Motocykla zobowiązany jest do: 

  a)  posiadania przy sobie podczas używania Motocykla dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego, w tym przekazanych przez Wynajmującego: prawo jazdy wydane przez właściwe organy Polski lub honorowany na terytorium Polski dokument potwierdzający posiadanie uprawnień́ do kierowania Motocyklem, dowód rejestracyjny Motocykla, polisę̨ ubezpieczenia OC Motocykla),

  b)  zabezpieczenia Motocykla przed kradzieżą̨ poprzez każdorazowe uruchamianie wszelkich udostępnionych przez Wynajmującego lub będących na wyposażeniu Motocykla urządzeń́ antykradzieżowych,

  c)  wykonywania na własny koszt codziennej obsługi Motocykla m.in.:

  1. sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych;
  2. utrzymywania Motocykla w należytej czystości;
  3. stosowania paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Motocykla;
  4. przestrzegania zaleceń́ producenta Motocykla wskazanych w instrukcji obsługi Motocykla;
  5. nieprzekraczania dopuszczalnej ładowności Motocykla;
  6. sprawdzania i kontrolowania prawidłowej ilości powietrza w oponach wskazanej w instrukcji obsługi Motocykla.
    
 3. Najemca może używać́ Motocykla jedynie na terytorium państw, które honorują̨ polskie ubezpieczenie OC oraz państw, których biura narodowe są̨ Członkami Systemu Zielonej Karty - lista tychże Państw została wskazana w dokumencie Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ergo Hestii.
 4. W przypadkach od Wynajmującego niezależnych, tj.: m.in. konieczność wykonania czynności serwisowych,  zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi zmiany motocykla na inny niż było ustalane z najemcą, o czym poinformuje w najemcę.
 5. Wynajmujący może wyrazić́ zgodę̨ na używanie przez Najemcę̨ Motocykla poza granicami państw wymienionych w polisie. Zgoda musi zostać́ wyrażona w wiadomości e-mail wysłanej z adresu agata@motoridenow.com - przed rozpoczęciem okresu najmu.
 6. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmowania, użyczania lub przekazywania Motocykla osobom trzecim bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyraz onej w wiadomości e-mail wysłanej z adresu agata@motoridenow.com. Jeżeli Motocykl został udostępniony przez Najemcę̨ innej osobie za zgodą Wynajmującego o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązkiem Najemcy jest poinformowanie tej osoby o dokumentach zaakceptowanych przez Najemcę w Panelu Zamówienia, w tym treścią Regulaminu, oraz jej zobowiązanie do przestrzegania warunków tychże dokumentów. Najemca ponosi odpowiedzialność́ za wszelkie niezgodne z Umową Najmu, w tym z Regulaminem działania osoby, której przekazał Motocykl, jak za własne.
 7. Najemca zobowiązuje się̨ we własnym zakresie posiadać́ kask oraz specjalistyczną odzież̇ ochronną przeznaczoną do jazdy Motocyklem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
 8. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe z przyczyn leżących po stronie  Najemcy (Kierowcy) w okresie obowiązywania Umowy Najmu odpowiedzialność́ ponosi Najemca (Kierowca).
 9. Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat związanych z korzystaniem z Motocykla w okresie najmu wskazanym w Umowie, w szczególności dotyczy to opłat za płatne autostrady, mandatów (chyba że mandat wynikałby z nieprawidłowego przygotowania Motocykla przez Wynajmującego do warunków obowiązujących na terenie Polski), opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie.
 10. Wynajmujący bądź́ inne osoby, które zostały przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu technicznego Motocykla oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś́ Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia ww. dokumentów, o ile jest to możliwe.
 11. Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za uszkodzenia Motocykla, chyba że do uszkodzenia doszło z przyczyn za które w świetle przepisów prawa Najemca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Wynajmujący oświadcza, że Motocykl jest ubezpieczony przez Wynajmującego w zakresie ryzyk OC, AC, NNW, assistance - zgodnie z warunkami następujących  dokumentów stanowiących część Umowy Najmu, oraz że posiada ważny przegląd techniczny wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Polski. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić́ chęć́ skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkody, za które Najemca ponosi odpowiedzialność́. Zakres ubezpieczenia określony został w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ergo Hestii (dalej: „OWU”), stanowiących załącznik do Umowy Najmu. Najemca zobowiązuje się̨ przestrzegać́ warunków ubezpieczenia co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w OWU. W przypadku zgłoszenia przez Wynajmującego na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, szkody za którą̨ Najemca ponosi odpowiedzialność́, a która nie została przez ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Wynajmującego pokryta, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, chyba że powstała ona z przyczyn niezależnych od Najemcy.
 13. W przypadku utraty przez Najemcę̨ dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczenia OC, kluczyka lub tablicy rejestracyjnej, Umowa Najmu trwa nadal, a Wynajmujący zobowiązuje się̨ niezwłocznie do odtworzenia brakującego elementu, a Najemca do uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w Tabeli Opłat
 14. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczenia OC, kluczyka lub tablic(y) rejestracyjnej Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Motocykla przed kradzieżą̨ i do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Wynajmującego i postepowania według jego zaleceń́.
 15. Dzienny limit kilometrów wynosi 399 km. Za każdy dodatkowy kilometr doliczana jest opłata dodatkowa wskazana w Tabeli Opłat. Bieżący stan licznika pojazdu podany w kilometrach i wskazany w protokole Przekazania Motocykla stanowi jedną z podstaw do nałożenia opłaty dodatkowej przewyższającej ryczałt ilości kilometrów będących w cenie wynajmu.
 16. Wynajmujący zobowiązuje się̨ do przekazania Najemcy kluczyka do Motocykla, dowodu rejestracyjnego. Motocykla oraz polisy ubezpieczenia OC Motocykla w chwili odbioru Motocykla w miejscu oraz w dniu i o godzinie rozpoczęcia okresu najmu wskazanych w Umowie Najmu, co Najemca powinien potwierdzić w protokole przekazania.
 17. Po odbiorze kluczyka do Motocykla, dowodu rejestracyjnego Motocykla oraz polisy ubezpieczenia OC Motocykla Najemca obowiązany jest zapoznać́ się̨ ze stanem technicznym Motocykla i we własnym zakresie ocenić́, czy Motocykl jest zgodny ze stanem technicznym opisanym w Umowie Najmu i protokole Przekazania Motocykla. Korzystanie z pojazdu jest możliwe dopiero po dokonaniu oceny stanu pojazdu i weryfikacji jego wyposażenia oraz po braku zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu Przekazania Motocykla przez Najemcę̨. W przypadku, gdy Najemca nie zgłosi zastrzeżeń́ do stanu Motocykla wyrażonym w akceptacji Protokołu Przekazania Motocykla domniemywa się̨, że nie zgłasza on zastrzeżeń́ do stanu Motocykla (zgodnie z art. 675 § 3 kodeksu cywilnego: „domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku”).
 18. W przypadku niemożności używania Motocykla ze względu na stan techniczny Motocykla niezgodny z Umową Najmu, czynsz najmu określony w Umowie Najmu będzie odpowiednio pomniejszony w stosunku do czasu, przez który Najemca nie mógł używać́ Motocykla, zgodnie z Cennikiem za każdą̨ rozpoczętą godzinę̨.
 19. Zamiar przedłużenia przez Najemcę̨ okresu najmu, określonego w Umowie Najmu, musi zostać́ zgłoszony Wynajmującemu najpóźniej na 24 godzin przed upływem dnia i godziny zwrotu Motocykla i wymaga uprzedniej wyrażonej zgody Wynajmującego. Wynajmujący nie gwarantuje, że będzie istniała możliwość́ przedłużenia okresu najmu. Przedłużenie okresu najmu może nastąpić́ wyłącznie na ustalony pomiędzy stronami okres czasu.
 20. Najemca zobowiązany jest zwrócić́ Przedmiot Umowy w terminie i miejscu określonym w Umowie Najmu. Zwrot Motocykla w miejscu innym niż̇ wskazane w Umowie Najmu jest dopuszczalny za zgodą Wynajmującego wyrażoną̨ w wiadomości e-mail wysłanej z adresu agata@motoridenow.com, za zapłatą opłaty dodatkowej wskazanej w Tabeli Opłat.
 21. Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę̨ kaucji zwrotnej oraz kwotę̨ opłat wskazanych w Tabeli opłat, na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane awarią Motocykla wynikającą z jego nieprawidłowej obsługi przez Najemcę̨, nieprawidłową techniką jazdy lub nie zachowania przez Najemcę̨ zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub korzystaniem z motocykla w sposób nie objęty polisą ubezpieczeniową.
 23. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu Umowy Najmu w terminie określonym w Umowie Najmu i nie skontaktuje się̨ z Wynajmującym niezwłocznie, nie później niż̇ w ciągu 3 godzin po upływie tego terminu w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i wskazania orientacyjnej godziny zwrotu przedmiotu Umowy Najmu, Wynajmujący podejmie przewidziane prawem stosowne czynności ochrony jego interesu prawnego. W przypadku przekroczenia okresu najmu określonego w Umowie Najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości wskazanej w Tabeli opłat oraz opłaty dodatkowej za każdą̨ rozpoczętą godzinę̨ najmu wskazanej w Tabeli opłat.
 24. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż̇ Motocykl może posiadać́ urządzenie pozwalające na ustalenie lokalizacji Motocykla - z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony mienia Wynajmującego oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania Umowy Najmu przez Najemcę (np. nie korzystanie z przedmiotu Umowy Najmu w krajach nieobjętych Umową Najmu).
 25. Wszelkie awarie Motocykla w okresie najmu Najemca zobowiązany jest zgłosić́ Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 3 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii.
 26. Wynajmujący zobowiązuje się̨ do zorganizowania pomocy Najemcy w zakresie i na warunkach objętych ubezpieczeniem assistance zgodnie z OWU.
 27. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego udostepnienia Wynajmującemu Motocykla w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony Umowy Najmu celem wykonania przeglądu okresowego, usunięcia zgłoszonych przez Najemcę̨ awarii Motocykla lub innych czynności wymaganych przez przepisy prawa lub mających na celu zachowanie Motocykla w dobrym stanie technicznym. W przypadku nieudostępnienia Motocykla zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz opłatą dodatkową w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.
 28. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania i/lub zlecania innym osobom dokonywania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i serwisowych bez zgody Wynajmującego wyrażonej w wiadomości e-mail wysłanej z adresu agata@motoridenow.com. Nieuprawnione dokonanie lub zlecenie dokonania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów lub innych czynności naprawczych i serwisowych bez zgody Wynajmującego podlega opłacie dodatkowej wskazanej w Tabeli opłat.

 

 1. Uszkodzenia, wypadek, kradzież – procedura zgłaszania

 

 1. W przypadku wypadku drogowego (lub kolizji) czy kradzieży, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później - o ile jest to możliwe - niż̇ w ciągu 1 godziny od tego zdarzenia lub powzięcia informacji o tym zdarzeniu, powiadomić́ o nim Wynajmującego i postępować́ zgodnie z warunkami ubezpieczenia, a w szczególności jest zobowiązany do wezwania Policji na miejsce zdarzenia. W tym przypadku, Najemca obowiązany jest, w miarę̨ możliwości, zażądania od Policji sporządzenia i wydania protokołu (notatki) z miejsca wypadku zawierającego: pełny opis okoliczności, dane osoby, która spowodowała wypadek - numer prawa jazdy, dowodu osobistego, numer polisy OC oraz nazwę̨ ubezpieczyciela OC sprawcy, dane świadków wypadku oraz dokładny opis zdarzenia i, o ile to możliwe, do uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat od sprawcy zgodnie z Kartą do wypełnienia na okoliczność́ szkody dołączonej do dokumentów Motocykla, a następnie Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać́ ww. informacje Wynajmującemu.
 2. W przypadku kradzieży Motocykla Najemca jest zobowiązany niezwłocznie nie później niż̇ do upływie okresu najmu, zwrócić́ Wynajmującemu kluczyk i dokumenty od Motocykla w miejscu zwrotu Motocykla.
 3. W przypadku wypadku drogowego czy uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań́ celem zapobieżenia dalszym szkodom, w szczególności Najemca zobowiązuje się w miarę możliwości do zabezpieczenia pojazdu celem zabezpieczenia dowodów zmierzających do ustalenia sprawcy wypadku.
 4. W przypadku usterki lub uszkodzenia podzespołów mechanicznych Motocykla, zabronione jest kontynuowanie jazdy bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Najemca zobowiązany jest współpracować́ z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody, o ile taka szkoda powstała w okresie obowiązywania Umowy Najmu, i ewentualnym procesie sadowym, w szczególności przekazać́ wszelkie informacje o szkodzie, które posiada oraz dostarczyć́ wszelkie dokumenty i oświadczenia dotyczące szkody, o ile są̨ w jego posiadaniu.

 

 1. Faktury VAT

 

Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w Panelu zamówienia.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres Wynajmującego: ul. Podchorążych 75/77 lok. 9, 00-722 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: agata@motoridenow.com
 3. Reklamacja powinna zawierać́ numer rezerwacji/Umowy Najmu, opis reklamacji oraz żądanie.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wynajmującego w terminie 30 od dnia jej otrzymania.
 5. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana Reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Wynajmujący uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa
 7. Powyższe postanowienie stosuje się również w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

 1. Odstąpienie od Umowy

 

Wynajmujący informuje, iż w przypadku Umowy Najmu Motocykla (usługa związana z wypoczynkiem) – w ściśle określonym umownie terminie, prawo odstąpienia od takiej umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.

 

 

 1. Wypowiedzenie Umowy Najmu

 

 1. Strony mogą̨ rozwiązać́ Umowę̨ Najmu przed upływem okresu, na który została zawarta za porozumieniem Stron.
 2. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Najemca narusza postanowienia Umowy Najmu oraz Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkuje przedmiot Umowy Najmu (Motocykl) wbrew ich postanowieniom.
 3. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić́ Motocykl do miejsca wskazanego w Umowie Najmu, nie później niż̇ w ciągu 24 godzin (o ile jest to obiektywnie możliwe).

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług droga elektroniczną

 

 1. Wynajmujący świadczy następującą usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożlwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu zamówienia w Serwisie (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych poprzez Serwis, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o których omowa poniżej.
 3. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług w Serwisie jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. z dostępem do sieci Internet;
  2. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
  3. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 4. Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności Serwisu Motoride.  
 5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak i informacji nieprawdziwych.
 6. Wynajmujący zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami związanymi z świadczeniem usług drogą elektroniczna lub zawarciem umowy na odległość poprzez Serwis przetwarzane są przez Wynajmujący, który jest administratorem tychże danych (dane Wynajmującego podane zostały pkt 1).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały szczegółowo w dokumencie: Polityka Prywatności Serwisu Motoride, z którą Klient zobowiązany jest zapoznać się przy składaniu Zamówienia. Dokument ten dostępny jest również w Serwisie.  

 

 1. Spory

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wynajmującego na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Wynajmującym a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wynajmującego.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację –  Wynajmujący wyrazi zgodę). Dostęp do tychże procedur jest opisany w kodeksie postepowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Wynajmujący informuje również, że jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Wynajmujący/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, Cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m.in.  utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Wynajmujący zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.08.2019 r.

 


TABELA OPŁAT (podane kwoty są̨ ̨ kwotami brutto):

 

Dzienny limit kilometrów wliczonych w cenę                            

Każdy dodatkowy kilometr powyżej dziennego limitu kilometrów

Opłata za odtworzenie utraconego dowodu rejestracyjnego Motocykla lub polisy ubezpieczenia OC Motocykla lub tablicy rejestracyjnej Motocykla

399 km

0,49 PLN brutto za km

500 PLN

Utrata kluczyka do pojazdu/odtworzenie

800 pln

Brak części wyposażenia motocykla niewymienionych w Cenniku

opłata wg. cennika producenta + 50%

Opłata za nieuprawnione dokonanie lub zlecenie dokonania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów lub innych czynności naprawczych i serwisowych bez zgody Wynajmującego

4000 PLN

Odtworzenie części z powodu nieuprawnionego dokonania lub zlecenia dokonania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów lub innych czynności naprawczych i serwisowych bez zgody Wynajmującego

Wg wyceny autoryzowanego serwisu + 10%

Opłata za uszkodzenie lub nadmierne zużycie ogumienia spowodowaną niewłaściwym korzystaniem z Motocykla przez Najemcę/Kierowcę

Wg wyceny autoryzowanego serwisu + 10%

Za niedokonanie anulacji rezerwacji w terminie wskazanym

50% czynszu najmu

Opłata za przekroczenie okresu najmu powyżej 60 min

1000 PLN

Opłata za udostepnienie przez Najemcę/Kierowcę w okresie najmu Motocykla osobie nieuprawnionej, bez uprzedniej zgody Wynajmującego

2 000 PLN

Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego

500 pln

Opłata za nieudostępnienie Motocykla na żądanie Wynajmującego

2000 PLN

Opłata za niedozwolone przemieszczenie Motocykla poza granice kraju w okresie najmu, bez uprzedniej zgody Wynajmującego

2 000 PLN

 

 

Wstecz Do góry